Mah Naz
Mah Naz
Mah Naz

Mah Naz

من که از روی مهش مست و پریشان شده ام / همه شب تا به سحر واله ایشان شده ام/ همه اندوه و غم دور زمان یادم رفت/ گوئیا در طلبش راهی میدان شده ام ناز مه